Prisliste

 1. Formål: Følgende vilkår gjelder for maskiner og utstyr (heretter kalt utstyret) som leies fra Sino utleie dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
 2. Leietid og leieberegning: Leietiden regnes fra det tidspunkt utstyret er bestilt og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra den dagen det utleide utstyret sendes eller leveres ut fra Sino utleie. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig er brakt til opphør og utstyret er tilbakelevert. Ustyret skal leveres tilbake til samme sted som utstyret ble levert fra dersom ikke annet er avtalt. Leien er basert på ettskiftbruk av utstyret dvs. 7,5 timer per døgn. Dersom utstyret brukes over dette tilkommer det et tillegg som utregnes ved og multiplisere dagleien med 1,5 for to skift og 2 for tre skift. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke utstyret er avbestilt og tilbakelevert.
 3. Betalingsvilkår: Leie faktureres iht. den til enhver tid gjeldende prisliste eller til inngått avtale med tillegg til gjeldende mva/andre offentlige leie- eller omsetningsavgifter. Leien faktureres etterskuddsvis ukentlig og forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato. Ved for sent betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Om inkasso innledes, skjer all videre utleie mot forskuddsvis kontant betaling. For driftsavbrudd som Sino utleie er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle utleieutstyret under avbruddstiden. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. All utleie til privatkunder er beregnet på grunnlag av kalenderdager. Privatkunder skal betale kontant.
 4. Utlevering og tilbakelevering: Ved utlevering skal utstyret være i driftsklart stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gjeldende. Dersom utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks varsle Sino utleie, som på sin side kan foreta omlevering eller utbedre utstyret. Etter utløpet av 2 virkedager/arbeidsdager, og der Sino utleie ikke har mottatt noen reklamasjon på utstyret anses utstyret å være feilfritt ved utlevering. Leietageren skal sørge for at utstyret returneres til Sino utleie innen kl. 08.00 i full driftsklar og rengjort stand og fritt for skader med unntak av normal slitasje og elde. Det vil bli belastet en ny dagleie for utstyr som blir levert etter kl 08.00. Sino utleie vil utbedre utstyret på leietagers regning dersom det er mangler ved tilbakeleveringen. Hvis utbedring ikke er regningssvarende plikter Leietaker å betale et beløp som tilsvarer gjenanskaffelseskostnaden.
 5. Tilsyn og bruk av utstyret: Leietakeren er ansvarlig for bruken av utstyret og at bruker/fører har nødvendige kompetanse til å bruke utstyret på riktig måte. Utstyret skal kun brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietaker plikter å følge instruksjonen vedr. utstyrets bruk slik at han unngår å utsette seg selv eller andre for fare eller skade. Utstyrets angitte kapasiteter må ikke overskrides, samtidig som utstyret ikke må utsettes for miljømessige belastninger. Leietakeren er forpliktet til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punktering, utskifting av deler og forbruksmateriell så som drivstoff, smøremidler og annet som skal brukes og byttes ut under drift. Leietakeren må kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer som er foreskrevet. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Leietaker har ikke rett til å låne ut eller framleie utstyret, frakte eller bruke det utenfor Norge, overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over utleieutstyret. Ved flytting av utstyret i Norge skal Sino utleie varsles skriftlig slik at Sino utleie til enhver tid kan vite hvor utstyret befinner seg. Når leiet utstyr ikke er i bruk og under tilsyn skal utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås og eventuell førerkabin låst. Alt annet utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med godkjent kjetting og hengelås. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddssikring på byggeplasser (B2 krav). Utstyr med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. Når slikt utstyr skal transporteres/flyttes skal det kun brukes motorkjøretøy med påmontert kule beregnet til å trekke utstyret.
 6. Ansvar for og behandling av leiet utstyr: Leietaker bærer det fulle ansvaret for skader på utstyret, og ansvaret er ikke begrenset av eventuelle mangler som Sino utleie kan være ansvarlig for. Leietaker er derfor ansvarlig for skader på eiendom, personer og utstyr som følge av feil vektspesifikasjon, uriktige opplysninger om bakkens/overflatens bæreevne, uriktige eller ufullstendige beskrivelser av forholdene på arbeidsstedet og tilgang til dette og liknende. Leietaker svarer også for skader på utstyret som skyldes feil bruk, feilaktig vedlikehold, forurenset drivstoff eller smøremidler uavhengig av skyld, feil driftsspenning og liknende. Alle nødvendige forholdsregler må være tatt med hensyn til lagring av leid utstyr for å unngå unødig verditap og / eller skade på utstyret forårsaket av for eksempel tyveri, hærverk, etc. Sino utleie påtar seg ikke ansvar for kostnader i noen form, som påløper i forbindelse med driftsavbrudd, tap av fortjeneste eller andre indirekte tap eller følgeskader, uavhengig av om slike tap/skader kan tilskrives det innleide utstyr. Dette gjelder også for skader på maskiner, arbeidsstans og forsinkelser forårsaket av krig, streik, lockout, regulatoriske inngrep eller offentlig kunngjøringer, nedbør, lave temperaturer, frostskader på vanninstallasjoner, vind eller andre værforhold. Sino utleie har tegnet ansvarsforsikring for det erstatningsansvar Sino utleie kan pådra seg for sin virksomhet i h.t. skadeserstatningsloven. Forsikringen dekker skader som følge av erstatningsmessige skader og dekker skader inntil NOK 10 millioner per hendelse. Sino utleie kan ikke gjøres ansvarlig for beløp som overstiger dette. Leietaker som er registrert som næringsdrivende er forpliktet til å ha ansvarsforsikring på sin virksomhet som dekker skader på 3. mann (bedriftsansvar) og som omfatter bruk av leiet utstyr.
 7. Sikringsordning: mot skader på leiet utstyr Leietaker må betale et sikringsgebyr til Sino utleie for å dekke eventuelle skader på leid utstyr. Gebyret er fastsatt til 8 % av til enhver tid gjeldende prisliste og fremkommer separat på faktura. Leietaker belastes en egenandel på 5.000,- / 15.000,- ved enhver skade (se punkt 7 siste avsnitt). Skader som ikke er dekket av sikringsordningen, herunder egenandel, forblir leietakers ansvar og skal dekkes av leietaker iht. punkt 6 ovenfor. For utstyr som er tilhengermontert kan leietaker i tillegg betale et eget sikringsgebyr som dekker transportskader under transport av dette utstyret. Sikringsordningen gjelder for leid utstyr som befinner seg i Norge og dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett og som følge av ytre påvirkning. Sikringsordningen dekker brann, tyveri, hærverk og andre skader som inntreffer plutselig og uforutsett og som skyldes ytre faktorer på leid utstyr. For letthus, brakker, boligmoduler, toaletter og containere dekkes kun brann og tyveri. Leietaker skal alltid betale en egenandel ved skader. Egenandelen varierer etter skadetype og fremkommer under. Leietaker skal også bære kostnadene ved eventuelle skader som ikke dekkes av sikringsordningen. For at sikringsgebyret skal være gyldig, må tyveri og hærverkskader meldes til politiet innen 48 timer. Leietaker må varsle Sino utleie om saksnummer fra politirapporten innenfor ovennevnte periode. Skader som ikke dekkes av sikringsordningen: Skader forårsaket som følge av forsett eller uaktsomhet av leietaker og / eller leietakers ansatte og / eller av en tredjepart engasjert av leietaker. Skade forårsaket av forsømmelse, feilhåndtering etc. Skade forårsaket av flom. Skade i form av eller som følge av graffiti og innbrudd. Skade på letthus, brakker, boligmoduler, toaletter og containere i form av eller som følge av hærverk eller sterk vind. Kostnader for berging, avhending og eventuell leveranse av nytt utstyr samt flytting av utstyr. Enhver skade på stillasnetting og presenninger. Enhver skade som følge av malearbeid, sandblåsing, betongsprøyting eller muring. Enhver skade når utstyr befinner seg på en lekter e.l. utenfor et havneområde (utenfor de ytre brygger). Skade som skyldes at utstyret ikke er godt festet til lekter/flytende farkost. Skade som skyldes feillasting av lekter/flytende farkost eller havari av lekter/flytende farkost. Transportskade dersom transportøren ikke er Sino utleie eller dersom sikringsgebyr for transportskader ikke er betalt til Sino utleie. Rustskader. Skader forårsaket av at utstyr er benyttet i nærhet av sjøvann. For skader som dekkes av sikringsordningen er egenandelen kr. 15.000,- for maskiner med nyverdi over kr. 100.000,- . For utstyr med nyverdi under kr. 100.000,- er egenandelen kr. 5.000,-
 8. Force majeure: Sino utleies plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse ikke er mulig grunnet force majeure-omstendigheter. Som force majeure regnes enhver hindring som Sino utleie ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller utgift for Sino utleie at det står i vesentlig misforhold til Leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Dette gjelder uavhengig av om hindringen rammer Sino utleie selv eller en underleverandør som Sino utleie bruker til å oppfylle leieavtalen med. Som force majeure regnes blant annet trafikkvanskeligheter som rammer den av Sino utleie ved avtalens inngåelse forutsatte transportmåte eller vei, samt større arbeidsulykke, innskrenkning av drivstoff, beslutninger av offentlige myndighet, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag, eller valuta, eksport eller importrestriksjoner. Sino utleie er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av en Force Majeure hendelse
 9. Risiko og ansvar: Risikoen for utstyret går over på leietakeren fra det øyeblikk utstyret utleveres, og påhviler leietakeren inntil utstyret er returnert til utleiende avdeling og kvittert inn og godkjent av Sino utleie. Leietakeren har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet, herunder tap ved avsavn, ting, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren eller 3. mann. Dette gjelder ikke dersom skaden skyldes teknisk svikt som leietakeren ikke oppdaget, og heller ikke burde oppdaget, ved sin bruk av utstyret. Leietakeren må selv sørge for forsikring av det ansvaret leietakeren kan komme i som følge av bruk av maskiner med egen fremdriftsmotor som ikke omfattes av bilansvarsloven og uaktsom bruk av øvrig utstyr. Ved enhver skade skal Sino utleie straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak. Sino utleie påtar seg intet ansvar for at utstyret tilfredsstiller leietakerens behov, for skade og kostnader som følge av driftsavbrudd eller forsinket utlevering av utstyret.
 10. Oppsigelse og heving: Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdagers skriftlig varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte perioden. Dersom utstyret ikke behandles tilfredsstillende, fakturaene ikke betales ved forfall, leietakeren går konkurs eller hvis avtalen misligholdes vesentlig, kan Sino utleie heve leieavtalen med øyeblikkelig virkning og avhente utstyret på leietakerens bekostning. I tillegg kan Sino utleie i slike tilfeller kreve erstatning for ethvert tap Sino utleie får som følge av hevingen. Leietakeren kan heve avtalen dersom Sino utleie ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte når dette etter en samlet vurdering kan ansees å innebære et vesentlig mislighold av leieavtalen.
 11. Tvangsfullbyrdelse: Uteblir betalingen av leie og andre omkostninger som leietaker er forpliktet til å betale ved forfall, vedtar Leietakeren at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Det skal fremgå av varselet etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 a) at utlevering kan unngås dersom leien (og andre forfalte omkostninger) med renter, utenrettslige inndrivelseskostnader, sakskostnader og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar Leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.
 12. Tvister: Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietakeren kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlingene frem til enighet mellom partene, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang med verneting i den kommune hvor Sino utleie til enhver tid har sitt hovedkontor, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.